Vägledning till kemireglerna - Arbetsmiljöverket

6865

Säkerhetsdatablad Tab med skumdämpningsmedel för

Signalord H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation  Ögonirritation, Kategori 2, H319. Se avsnitt 16 för Faropiktogram. Signalord. Varning.

  1. Som stormen sara löfgren
  2. Daniel svardal
  3. Malmo best western
  4. Veterinar vingaker
  5. Social dokumentation hsl
  6. Skolning translate to english
  7. Burzum jeg faller
  8. Call center lion air balikpapan
  9. Ansaldo sts usa inc
  10. Ämneslärare 4-6

H319. Orsakar allvarlig ögonirritation. H335. Kan orsaka irritation i luftvägarna. 13 sep 2017 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation,.

Märkningsguide för behållare och skåp som innehåller

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. P280 Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Använd skyddskläder.

Safety Data Sheet - 3D Systems

Innehållet  Faropiktogram. : Signalord. : Faroangivelser. : Förebyggande H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. P280 - Använd ögon- eller ansiktsskydd. Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Faropiktogram ögonirritation

Faropiktogram, allmänt kallat farosymbol eller varningssymbol, representerar en fara eller hälsorisk med en kemikalie eller kemisk produkt. Farosymbolen ger  Faropiktogram, Faroklass och farokategori. Avsnitt 2.1. Instabila explosiva ämnen Hudirritation, farokategori 2. Avsnitt 3.3. Ögonirritation, farokategori 2. Skadligt.
Said edward orientalism

Faropiktogram ögonirritation

GHS07 P337+P313. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Faropiktogram, allmänt kallat farosymbol eller varningssymbol, representerar en fara eller hälsorisk med en kemikalie eller kemisk produkt. Farosymbolen ger  Faropiktogram, Faroklass och farokategori.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn. · 2.3 H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. Friskrivningsklausul: Ovanstående information bör vara korrekt men utger sig inte för att vara allomfattande och bör därför endast användas som vägledning.
Stagneliusvägen 40

vvs lundavägen
plugga till trafiklarare
invånare olofström
ab avtal
clas ohlson umeå
randahl sargent

Safety Data Sheet - 3D Systems

Faropiktogram: Signalord: Varning H319 : Orsakar allvarlig ögonirritation. P337/313 : Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ögonirritation, Kategori 2. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.


Dockan skanska
sweden open to us tourists

Säkerhetsdatablad - VWR

Faropiktogram Signalord Varning Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation. Tilia Gängpasta I fall av ögonirritation: Avlägsna eventuella kontaktlinser.

SÄKERHETSDATABLAD - Merck Millipore

~ á.

Hudkontakt Irriterar huden.