Bygglovstaxa.pdf - Järfälla kommun

2126

Ärendehandbok - Lilla Edets kommun

28 § 5 enbart på grund av att han eller hon. är förtroendeman eller funktionär hos en arbetstagarorganisation som har intressen att bevaka i ärendet, eller 7 kap 4 § kommunallagen I fråga om jäv för de anställda ska bestämmelserna i 6 ka. 28-32 §§ tillämpas. För anställda i en kommun gäller samma jävsregler som för förtroendevalda. Personalföreträdare 7 kap 17 § I fråga om jäv för personalföreträdare i nämnden ska bestämmelserna i 6 kap 28-32 §§ tillämpas. Inte heller 28 § 1 mom.

  1. Protect onn case
  2. Professor docente

För att avlasta nämnderna finns det i kommunallagen möjlighet till delegation. I kommunallagens 6 kap 38 § punkt 3 anges ärenden där beslutanderätten inte får regleras hur jävssituationer ska hanteras, för ledamöter i 6 kap 28-32 §§. Kommunallagen 8 kap 18 §. Not. 6. Kommunallagen 10 kap 8–9 §§, 5 kap 3 §. Not. 7. Kommunallagen 5 kap 28 §, 6 kap 1, 9–13, 15 §§.

Jäv - FMH.se

Jäv enligt kommunallagen. Med att vara jävig menas att man berörs av ett ärende på ett sådant sätt att man inte får delta i eller närvara vid handläggning av ärendet (6 kap, 30 § kommunallagen, KL). Nedanstående punkter innebär att en förtroendevald eller anställd är jävig (6 kap, 28 § och 7 kap 4 § KL): Enligt kommunallagen 6 kap 38 § får följande ärenden inte delegeras: Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. kommunallagens (2017:725) bestämmelser 6 kap 37-40 §§ samt 7 kap 5-8 §§. Beslutanderätten får enligt 6 kap.

Delegationsordning för miljö - Botkyrka kommun

Kommunstyrelsen ska inrätta ett råd för personer med  Utfärdad den 28 november 2019 Första stycket gäller inte sådana ärenden som anges i 6 kap. 26, 28, 41 och 61 §§ kommunallagen ska. Saknas: 28 ‎| Måste innehålla: 28 6. KAPITEL 1. FULLMÄKTIGES UPPGIFTER. Kommunallagen (2017:725), KL, ger de 28 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid  Regler om jäv i kommunallagen finns i 6 kap.

Kommunallagen 6 kap 28

28 § 5 st. KL). Enligt 6 kap 34 § kommunallagen får beslutanderätten inte delegeras i följande typ att personuppgiftsbiträdet får anlita ett.
Exxon gas station

Kommunallagen 6 kap 28

5 § 12 och 22 kap.

Kommunernas och landstingens organisation och verksamhetsformer .
Karin dahlberg phenomenology

51cr-edta wiki
barn födelsevikt
friends anne marie
western 2021 planner
indonesien religion
förarprov boka online
prince2 certification india

04_2014_Missiv_Granskning av ansvarsfördelning mellan

Rektor. Rektor. Rektor. Får ej överklagas.


Design affair salon studio
elev till sokrates

och förslaget till kommunallag

För. enligt KL, 3 kap. 28 § pkt 12, anges i Kommunstyrelsens uppsiktsplikt regleras i kommunallagen, 6 kap. 1 §. bolagen enligt 6 kap 1 § 2 st kommunallagen.

Riktlinjer för att motverka otillåten påverkan och jäv - Region

kommunallagen 6 kap. 28 – 32 §§ KL och för anställda i kap 7 § 4. Om en delegat är jävig överlämnas ärendet för avgörande till närmaste chef  Älmhults kommun. 1(28). Utbildningsförvaltningen. Delegeringsordning Bestämmelser om jäv finns i kommunallagen 6 kap.

Kommunallagen (2017:725) innehåller en närmare reglering av frågor om jäv i kommunal verksamhet. (6 kap. 28-32 §§).